A mai napon fogadta el az országgyűlés a Munka Törvénykönyve újabb módosítását, mely lentebb olvasható. A módosítások közül kiemelendő a 138.§, mely a napi pihenőidőidők tekintetében hoz lényeges változást. Változás lényege, hogy azokban az esetekben mikor a munkáltatónak lehetősége volt tevékenységénél fogva a napi pihenőidőt csökkenteni, 2017. január elsejétől csak úgy teheti meg, ha a következő napon beosztott napi pihenőidő és a csökkentett napi pihenőidő mértéke együtt eléri a 22 órát. Egy példában szemléltetve ez azt jelenti tehát, ha a munkáltató a munkavállalót például hétfőn 12 órától 24 óráig, kedden 8 órától 20 óráig osztja be azaz 8 óra a napi pihenőideje akkor szerdán munkaideje leghamarabb csak délelőtt 10 órától kezdődhet meg, míg a korábbi szabályozás alapján a munkavállaló akár hajnali 4 órakor is kezdhetett. Az új szabályozás főként a napi 12 órás munkaidőben foglalkoztató és egyenlőtlen munkaidőbeosztást alkalmazó azon munkáltatóknak okozhat fejtörést, ahol a törvény alapján a napi pihenőidőt csökkentették.

T/10536. számú törvényjavaslat Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

136.§

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A munkavállaló a (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott körülményre akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.

(6) A felmondás visszavonása esetén a 83. § (2)-(4) bekezdését kell alkalmazni.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tengeri hajó személyzetének tagjait érintő csoportos létszámcsökkentés esetén, a munkáltató előzetesen értesíti annak az államnak az illetékes hatóságát, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„104. § (1) A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani.

(2) A napi pihenőidő időtartama legalább nyolc óra

 1. a) az osztott munkaidőben,
 2. b) a megszakítás nélküli,
 3. c) a több műszakos vagy
 4. d) az idényjellegű tevékenység keretében

foglalkoztatott munkavállaló esetében.

(3) A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább tíz, a (2) bekezdés alkalmazásakor legalább hét óra.

(4) A (2) vagy a (3) bekezdés alkalmazása esetén a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama legalább huszonkét óra.

(5) A készenlétet követően nem kell pihenőidőt biztosítani, ha a munkavállaló munkát nem végzett.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vezető munkaszerződése

 1. a) az 55. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,
 2. b) a 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában,
 3. c) a 113. § (3) bekezdésében, valamint
 4. d) a 127. §-ban és a 128. §-ban

foglaltaktól nem térhet el.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 297. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.

(2) Ha a jogosult tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett arról, hogy a külföldi munkáltató munkabér és járulékfizetési kötelezettségének a munkavállaló foglalkoztatása során nem tett eleget, a külföldi munkáltatóval egyetemlegesen felel a külföldi munkáltatót terhelő munkabér és járulékai megfizetéséért.

(3) A jogosult köteles – a 295. § rendelkezéseiben foglaltak ellenőrizhetősége érdekében

– gondoskodni arról, hogy a kiküldött munkavállalók

 1. a) munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata,
 2. b) munkaidő-nyilvántartása, valamint
 3. c) a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata

a kiküldetés teljes időtartama alatt, valamint annak befejezését követő 3 évig a munkavégzés helyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen.

(4) A külföldi munkáltató a kijelölt hatóságként eljáró munkaügyi hatósággal való kapcsolattartásért, valamint a (3) bekezdés szerinti dokumentumok küldéséért és átvételéért felelős személyt jelöl ki. A külföldi munkáltató a megbízott személyéről, valamint a megbízott személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a munkaügyi hatóságot.

(5) A külföldi munkáltató – ha az nem azonos a (4) bekezdés szerinti megbízottal – olyan kapcsolattartó személyt jelöl ki, akin keresztül a szociális partnerek kollektív tárgyalások folytatása céljából, a szolgáltatásnyújtás ideje alatt a szolgáltatóval kapcsolatba léphetnek.

(6) Ha az (5) bekezdés alapján kijelölt személy nem tartózkodik állandó jelleggel Magyarországon, csak olyan személy jelölhető ki megbízottként, aki ésszerű és indokolt kérés esetén rendelkezésre áll.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő n) ponttal egészül ki:

(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

„n) az Európai Parlament és Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról,”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

„o) az Európai Parlament és a Tanács 2015/1794/EU irányelve (2015. október 6.) a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról.”

 1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 1. 140. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában” szövegrész helyébe az „az a) pontban” szöveg,
 1. 209. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel” szöveg lép.
 1. §

Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 101. § (3) bekezdése.